در کودکی پیله کرم ابریشم را با حرارت دهان گرم میکند تا زودتر خارج شود پروانه خارج شد اما با بالهای بسته و بعد میمیرد بلوغی صبورانه با یاری خورشید لازم بود
"اشتباه بزرگ ما فشار آوردن به قوانین بزرگ کیهان است"
در طی مسیر از بودن به شدن بردباری لازم است
نیکوس کازانتزاکیس نویسنده زوربای یونانی

/ 0 نظر / 7 بازدید