انسان های بزرگ درباره عقاید سخن می گویند انسان های متوسط در باره وقایع سخن می گویند و انسان های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند.

انسان های بزرگ درد دیگران را دارند انسانهای متوسط درد خودشان را دارند انسان های کوچک بی دردند.

انسان های بزرگ عظمت دیگران را می بینند انسانهای متوسط به دنبال عظمت خود هستند و انسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند.

انسان های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند انسانهای متوسط به دنبال کسب دانش هستند انسان های کوچک به دنبال کسب سوادند.

انسان بزرگ به دنبال طرح پرسش ها بی پاسخ هستند انسانهای متوسط پرسشهایی می پرسند که پاسخ دارد انسان های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسشها را می دانند.

انسان های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند انسان های متوسط به دنبال حل مسئله و انسانهای کوچک مسئله ندارند.

انسان های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن بر میگزینند انسان های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند و انسان های کوچک با سخن گفتن بسیار فرصت سکوت را از خود می گیرند.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید