عشق

ما به دنیا آمده ایم تا نیاز های خود را برآورده کنیم و تا آخرین مرحله عشق پیش برویم. ما آمده ایم تا ترقی کنیم، رحم و شفقت داشته باشیم و با فهم باشیم. زیرا زمانی که زمین را ترک میکنیم ، خانه، اتومبیل و حساب های بانکی را با خود نخواهیم برد ولی در آن زمان با ارزش ترین دارائی ما میزان عشقی اس که به همراه داریم.

( قدرت در درون ماست- لوئیز هی)

/ 0 نظر / 28 بازدید