دانش و آرامش

افرادی که با ما هم عقیده هستند به ما آرامش میدهند و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند، به ما دانش

آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد و برای چگونه زندگی کردن به دانش

/ 0 نظر / 14 بازدید