خشم

عشق خود را تازه نگهدارید ولی مدام به کسی نچسبید وابستگی زیاد ریشه اندوه ست
هیچکس به شما تعلق ندارد شما به خدا تعلق دارید تنها به دنیا آمده و تنها آنرا ترک میکنید
عشق و محبت به کسانی که سر راهتان قرار میگیرند نثار کنیدخطاها را ببخشید و در مقابل اهانتها و آزردگیها انتقام نگیرید و خشمتان را بسوزانید قبل اینکه خشم شما را بسوزاند

/ 0 نظر / 10 بازدید