ثروت واقعی

اگر خواستی بدانی چقدر ثروتمندی هرگز

سکه هایت را نشمار، قطره ای اشک بریز

و دستهایی را که برای پاک کردن اشکهایت

می آیند بشمار، این است ثروت واقعی

کورش کبیر

/ 0 نظر / 11 بازدید