حرف > داده > اطلاعات > دانش > اقدام
هنگام تبدیل حرف به داده یک تغییر ترکیبی روی میدهد، در حالیکه داده با تغییرات معنایی به اطلاعات تبدیل می شود، همچنین در تبدیل اطلاعات به دانش یک تغییر عملی و در تبدیل دانش به یک فعالیت، تغییرات استدلالی روی می هد.

/ 0 نظر / 11 بازدید