خدای مهربانم تو برکتم ده

تا بدهی ام را به تمام آنهایی که خودشان را طلبکار من می دانند پرداخت کنم.